starrysky

17 tekstów – auto­rem jest star­rysky.

Sława - piekiel­na tru­ciz­na zmieniająca zwykłych ludzi w pus­te lal­ki za­sila­ne uwiel­bieniem innych.

Tru­ciz­na jak każda in­na - nie szkodzi je­dynie zmarłym. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 29 maja 2010, 13:19

Wolę ku­lejąc iść nap­rzód, niż stać wciąż w miej­scu z gracją. 

myśl
zebrała 118 fiszek • 28 maja 2010, 16:06

Zam­knij oczy a może wreszcie usłyszysz mój za­pach.

Prze­cież się da... 

myśl
zebrała 97 fiszek • 19 maja 2010, 18:01

Praw­da jest jak światło. Trze­ba się do niej stop­niowo przyz­wycza­jać, inaczej oślepi. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 18 maja 2010, 14:40

Czas płynie jak rzeka..
A spryt­ny wy­budu­je młyn wod­ny i wy­korzys­ta rzekę do włas­nych celów.

...

Bądź spryt­ny i zacznij wreszcie działać! 

myśl
zebrała 52 fiszki • 17 maja 2010, 15:48

Nie pat­rz w czym in­ni są od Ciebie lep­si. Ty na pew­no też w czymś jes­teś od nich - choćby w porównywaniu...

____________________
..i przy okaz­ji we­sołych, po­god­nych świąt dla wszys­tkich [ale "wza­jem­nie" w ko­men­tarzach możecie so­bie da­rować ;] 

myśl
zebrała 62 fiszki • 4 kwietnia 2010, 16:39

To niep­rawda, że człowiek nie lu­bi po­magać in­nym. Po­wiedz ko­muś, że spi­sujesz wszys­tkie swo­je błędy i wa­dy a sam zo­baczysz jak chętnie Cię w tym wyręczy. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 31 marca 2010, 14:35

Prze­cież nikt nie zauważy bra­ku jed­nej małej gwiaz­dki, mając przed sobą całe roz­gwieżdżone niebo..


[oczy­wiście chodzi o prze­ciętne­go człowieka, nie ja­kiegoś as­tro­noma ;] 

myśl
zebrała 54 fiszki • 21 marca 2010, 18:22

By­wają ta­kie dni, że na­wet pop­la­miona koszul­ka może do­bić człowieka już do reszty... 

myśl
zebrała 84 fiszki • 19 marca 2010, 23:03

To za­baw­ne, że są ludzie, którzy pot­ra­fią stanąć przed człowiekiem i zacząć wy­tykać mu je­go bra­ki, a nie widzą, że w rzeczy­wis­tości mówią do lustra... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 17 marca 2010, 18:03
starrysky

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

starrysky

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność